Lengvas būdas pagerinti nuotaiką žiemą ir mėgautis energija kasdien

Draugės / „Shuterstock“ nuotr.
Autorius: System
Publikuota: 2015-01-16 15:00
Jei paklaustume šiauriečių, ko labiausiai pasigendame žiemą, daugelis atsakytų – žalumos, šviesos ir spalvų. Tačiau kasdien dėvime tamsių spalvų drabužius ir skundžiamės bloga nuotaika.

Spalvos veikia sielą: jos gali atgaiv­inti jaus­mus, pažad­inti mintis ir emo­ci­jas (Johannas Wolfgangas Goethe).

Žinodami, kaip spalvos veikia žmogaus psichiką ir emo­ci­jas, gal­ime tuo puikiai pasinaudoti, pavyzdžiui, rink­tis ilgųjų bangų spek­tro spal­vas (raudona, oranžinė ir gel­tona), kai norime stim­uli­uoti orga­nizmą, trumpųjų bangų (žydra, mėlyna, vio­let­inė) – norėdami nurimti.

Žmonės.lt nuotr.
Žmonės.lt nuotr.

Psi­cholo­gai tvirtina, kad spalvos daro stiprų poveikį mūsų sav­i­jau­tai, jo darbo našu­mui ir nuo­taikai. Paprasči­au­sias būdas pakeisti situaciją spal­vomis – tai pasirinkti tinkamus drabužius. Drabužių mod­eliai ir kir­pi­mai išreiškia intelektą ir tal­entą, o spalvos – nuo­taiką ir dvasią.

  • Gel­tona spalva suteiks energi­jos, opti­mizmo ir pasitikėjimo savo jėgomis.
  • Oranži­nis drabužis nuteiks šypso­tis! Jei jau­čiatės sudirgę, paprasči­au­siai užsimeskite oranžinį šaliką.
  • Žalia spalva ram­ina, padeda sukurti dvas­inės har­moni­jos pojūtį. Kai sunku susikaupti, nepavyk­sta atsi­palaid­uoti, paieškokite žalių kojinių.
  • Vio­let­inė spalva sim­bolizuoja kūry­binį mąstymą, valdžią, aris­tokratiškumą, sav­i­garbą, stim­uli­uoja gyvy­bines jėgas.
  • Rožinė nuteikia val­iūk­iškai ir puikiai pake­lia nuotaiką.
  • Raudona stim­uli­uoja mal­o­nius pojūčius.
  • Mėlyna – jaus­mingų, įžval­gių, intu­ityvių ir kon­ser­vatyvių žmonių spalva. Mėlyna – tai van­duo, poil­sis, šaltis, ramybė. Jeigu kank­ina nemiga, rinkitės mėlynų atspalvių patalynę.

Nuo­taikos lem­pos kuria stebuklus

Šiau­rės šalių gydy­to­jai dėl prasto oro ir jo pokyčių kenčiantiems žmonėms rekomen­duoja spe­cialias šviesos lem­pas. Jos atkar­toja natūralią šviesą, tad jų nau­do­ji­mas smege­nis verčia gam­inti spe­cialias medži­a­gas, dėl kurių sumažėja depre­si­jos rizika, padaugėja energijos, pagerėja nuo­taika.

Į lempą pažiūrėjus vien tik pus­ryčių metu, gausite dozę šviesos, reikalin­gos visai dienai, todėl galėsite kur kas pro­duk­tyviau dirbti, nejausite mieguis­tumo, nekank­ins slogi nuo­taika.

Šviesos ter­api­jai nau­do­jamos lem­pos nekenkia nei regėjimui, nei odai. Nors šviesos inten­syvu­mas yra dešimtkart stipres­nis nei papras­tos lem­putės, į kurią ilgai žiūrint pradeda mir­guli­uoti akyse, į tokią lempą gal­ima žiūrėti ilgai.

Paryškinkite artimiausią aplinką – namus

Patalpų spalva tiek pat svarbi, kiek ir pato­gus namų išplanav­i­mas ar geras apšvi­eti­mas. Paste­bėta, kad ta pati spalva skirtin­gai veikia žmones, prik­lau­so­mai nuo jų amži­aus, lyties, tau­ty­bės ar vietinio kli­mato. Tačiau gryno­sios spalvos daugeliui žmonių daž­ni­au­siai suke­lia panašią reak­ciją, ir tik jų atspalviai gali kiekvieną žmogų veikti skirtin­gai.

Taip pat skaitykite: Fengšui paslaptys namuose: kas padės pritraukti pinigus ir meilę?

Spe­cial­is­tai tvirtina, jog šiltų atspalvių sienų spalva aplinkos tem­per­atūrą „padid­ina“ 2–3 laip­s­ni­ais, o šaltų, mėly­nos ir žalios, spalvų 2–3 laip­s­ni­ais „sumažina“. Jei negalite pakeisti sienų spalvos, pasik­abinkite spalvotą ir nuo­taik­ingą paveikslą, pažaiskite pagalvėlėmis, kilimais, vazomis.

Žmonės.lt nuotr.
Žmonės.lt nuotr.

Mėgaukitės spalvotais vaisiais ir daržovėmis kasdien

Natūraliai atsir­an­dan­tys fito­chemikalai, kurie suteikia vaisi­ams ir daržovėms spalvą, gali taip pat padėti išlikti sveikiems. Ryškių spalvų vaisiai ir daržovės turi didžiąją dalį antiok­si­dantų, kurie saugo kūną nuo laisvųjų radikalų kenksmin­gojo poveikio.

Pavyzdžiui, ryškią spalvą raudoniesiems pipi­rams ir morkoms suteikia didelis kiekis beta karoteno. Iš jo orga­nizme gam­i­na­mas vit­a­m­i­nas A,  kuris yra antiok­si­dan­tas. Lietu­vių liaud­ies išmintis sako, kad gydo ne tik kopūs­tas, bet ir žalia jo spalva.

Taip pat skaitykite: 10 superproduktų, kurie pagerins atmintį ir nuotaiką

Žmonės.lt nuotr.
Žmonės.lt nuotr.

Praleiskite daugiau laiko gry­name ore

Gamta turi pere­iti visišką sąst­ingį, kad vėliau vėl galėtų stipriai ir žais­min­gai pabusti pavasarį, atšvęsti vasarą, o po šven­tės vėl ilsėtis. Prie sezoniško gam­tos grožio, spalvų įvairovės, pasi­vaikščiojimų gam­toje prisideda ir gry­nas oras.

Nepraleiskite pro­gos saulėtą ar neli­et­ingą dieną pasi­vaikšči­oti parke. Nepat­ingėkite atsikelti anksčiau, kad gau­tumėte kuo dau­giau natūralios saulės šviesos ir energi­jos, taip reikalin­gos, kad išlik­tumėte žvalūs ir energin­gi visą dieną.

Taip pat skaitykite: 10 įpročių, kurie vienija sėkmingus santykius palaikančias poras

Kviečiame eksperimentuoti ir į savo gyvenimą įsileisti daugiau spalvų, juk spalvotas gyven­i­mas daug įdomesnis.

Patiko straipsnis? Junkis prie mūsų www.ekorekomendacijos.lt

Žmonės.lt nuotr.
Žmonės.lt nuotr.

Naujausi straipsniai