Ekologiškų produktų ženklinimas: tikėti ar ignoruoti?

Ekologiškas maistas / „Shutterstock“ nuotr.
Autorius: System
Publikuota: 2015-01-23 09:00
Leiskite pak­lausti, kaip renkatės maisto pro­duk­tus preky­bos cen­tru­ose? Prieš dedami prekę į pirkinių maišelį, pasižiūrite į kainą, galio­jimo datą, kiekį ir pro­dukto kilmę. Tačiau, be šių kri­ter­ijų, pirkėjai linkę sumokėti už ekologiškas prekes, pažymė­tas „eko“ ženkleliu . Tačiau ar visuomet turime laiko skaityti etiketes ir įsitik­inti, kad šiuo ženkleliu pažymė­tas pro­duk­tas tikrai yra ekologiškas?

Štai kele­tas rekomen­dacijų, kurios padės nepasiklysti „eko“ pro­duktų ženklin­imo labirintuose.

Kas yra ekologiški produktai?

Ekologiškas pro­duk­tas – tai aukš­tos koky­bės mais­tas, pagam­intas darant min­i­malų poveikį aplinkai. Jis yra sveikesnis ir saugesnis tiek žmogui, tiek aplinkai.

Pasak spe­cial­istų, ekologiškas pro­duk­tas – tai aukš­tos koky­bės mais­tas, pagam­intas darant min­i­malų poveikį aplinkai. Jis yra sveikesnis ir saugesnis tiek žmogui, tiek aplinkai. Tokių pro­duktų sudė­tyje nėra sinte­tinių maisto priedų (dažik­lių, saldik­lių, kon­ser­vantų, emul­ga­torių), chem­i­nių medži­agų (sunkieji meta­lai, pes­ti­cidų likučiai, nitratai, antibi­otikų, hor­mon­ais), genetiškai mod­i­fikuotų pro­duktų, jie išauginti, rūpinan­tis aplinka.

Lietu­voje plačiai paplitęs žodis „ekologiškas“ yra daž­ni­au­siai sie­ja­mas su pro­dukto žali­ava, t. y. užaug­in­tas ekologiškame ūkyje. Tuo tarpu žodis „organic“ (iš kurio ir kilęs lietu­viškas ver­ti­mas) turi platesnę prasmę. Organi­nis pro­duk­tas – tai natūralus ir kiek įmanoma mažiau perdirb­tas bei saugo­mas nenau­do­jant sin­te­tinių priedų (pvz. dujų) pro­duk­tas (ne tik užaug­in­tas ekologiškame ūkyje).

Kuri­ais „eko“ ženklais tikėti, o kuri­uos ignoruoti?

1. Tikrieji ekožen­klai – pagrįsti dau­gia­lyp­i­ais kri­ter­i­jais, kon­troli­uo­jami trečio­sios šalies, remi­asi viso pro­dukto būvio ciklo ver­tin­imu.

Rinkdamiesi prekes preky­bos cen­tru­ose, pasitikėti turė­tume ekologiško pro­dukto ženklu, kuris yra kon­troli­uo­ja­mas trečio­sios šalies. Tai tikra­sis eko ženklas, nes tokį tur­inti prekė pri­valo ati­tikti nus­taty­tus griež­tus, mok­sliškai pagrįs­tus kri­ter­i­jus ir stan­dar­tus, o ati­tikimą kon­troli­uoja neprik­lau­soma orga­ni­zacija. Nors analogiškų eko ženklų stan­dar­tai gali skirtis, tačiau toks eko ženklas garan­tuos, kad ši prekė vien­aip ar kitaip turės mažesnį poveikį aplinkai ir mūsų sveikatai.

2. Gam­intojo ar tiekėjo ženklas ant pro­duktų reklamini­ais tik­slais.

Ženklai
Ženklai

Tuo tarpu pačių gam­intojų ar tiekėjų suteikti ženklai („Jokių E“, „Be konservantų“, „Be fos­fatų“, „Tik iš natūralių medži­agų“, „Viskas iš gam­tos“, „Be hor­monų“, „Be mėsos pakaitalų“ ir kt.) yra nau­do­jami rinkodaros ar reklamini­ais tik­slais. Toki­ais ženklais pažymė­tos prekės negaran­tuoja žmogaus sveikatai vertin­gos sudėties.

3. Kiti ženklai ir deklaraci­jos (pateikiama specifinė kieky­binė tech­n­inė infor­ma­cija apie tam tikrus para­metrus, pvz., energi­jos sunau­do­jimą, CO2 emisiją, van­dens taršą).

Daž­ni­au­siai sutinkami ekožen­klai Lietuvoje

Lapas su žvaigždėmis – nuo 2010 m. liepos 1 d. ES ekologiško maisto gaminio logotipu (lapas iš žaliame fone išdėstytų žvaigždžių) pri­val­oma ženklinti visus fasuo­tus ekologiškus gaminius, pagam­intus bet kuri­oje Europos Sąjungos val­sty­bėje narėje ir atitinkančius būt­inus stan­dar­tus. Juo gali būti ženkli­nami ir impor­tuo­jami gaminiai. Kartu su ES ženklu gali būti nau­do­jami ir kiti – pri­vatūs, region­iniai ar nacionaliniai logotipai.

Ženklai
Ženklai

„Ekologi­nis žemės ūkis”. Šį ženklą nus­tatyta tvarka nau­doja ser­ti­fikuoti Lietu­vos ekologinės gamy­bos ūkininkai bei perdirbė­jai, kartu su ser­ti­fikav­imo įstai­gos “Ekoa­gros” ženklu.

„Ekologiškas žemės ūkis” („Organic farm­ing”). Ekologiškų maisto pro­duktų gam­into­jai Euro­pos Sąjun­goje nuo 2000 metų gali nau­doti šį ekologinį ženklą. Šiam ženklui gauti keliami gana aukšti kri­ter­i­jai, nes ekologiški turi būti ne mažiau kaip 95 pro­c. galu­tinio produkto. Eko ženklų kat­a­logą rasite čia.

Kaip pasirinkti ekologišką maistą?

  • Nauja ten­den­cija Lietu­voje — „Eko“ tur­gavi­etėmis nusivylę pirkė­jai vis daž­niau patys vyk­sta į ekologiškus ūkius, kuri­u­ose daržoves ar vai­sius gali nusiskinti savo rankomis. Taip laimi visi: ūkininkas sutaupo savo laiką, mes mėgau­jamės tikrai šviežiomis daržovėmis ir vaisi­ais. Ūkininkui belieka tik pasverti ir pasakyti kainą. Taip įsigy­tos daržovės ir vaisiai bus ne tik švieži, bet ir turės savo istoriją.
  • Jeigu perkate pro­duk­tus tur­guje ir par­davė­jas tvirtina, kad tai ekologiška pro­duk­cija, – prašykite ser­ti­fikato.
  • Jei perkate preky­bos cen­tru­ose ir abejo­jate pro­dukto ženklin­imu, atkreip­kite dėmesį į pro­dukto galio­jimo laiką – kuo trumpes­nis galio­jimo laikas, tuo didesnė gal­imybė, kad pro­duk­tas yra natūralus.

Daugiau rekomendacijų rasite čia.

Ženklai
Ženklai

Naujausi straipsniai