12 priežasčių turėti ir pirkti mažiau

Namai / Fotolia nuotr.
Autorius: System
Publikuota: 2016-05-09 11:53
„Yra du būdai tapti turtingu žmogumi: vienas – sukaupti daug, kitas – norėti mažiau“ (Jackie French Koller).

Ar kada nors skundėtės, kad netu­rite kuo apsirengti, nors spinta pilna rūbų, preky­bos cen­tre įsigi­jote prekių, kurių net neplanavote pirkti? Beribis var­tojimas Vakarų šalių gyven­to­jams tapo tarsi religija. Žmonės perka ir kau­pia kone kas­dien. Troški­mas turėti dau­giau ne tik užverčia namus ir sandėliukus, bet ir mūsų smegenis.

Besaikis akcijų ir nuo­laidų vaiky­ma­sis iš tiesų yra ne pinigų taupy­mas, o preky­bininkų būdas įsiū­lyti mums nereikalingų daiktų.

Min­i­mal­izmo, t. y. gyven­imo su mažiau, idėja daž­nai supranta kaip ketini­mas atsisakyti visko.

Tačiau tikroji min­i­mal­izmo esmė yra ta, kad kiekvienas daik­tas (kalbant apie daik­tus namu­ose) turi ne tik turėti aiškią savo paskirtį, bet ir būti nau­do­ja­mas. Mažiau daiktų – dau­giau laimės, dau­giau pinigų, dau­giau laisvės ir mažiau streso.

Dvy­lika priežasčių pirkti mažiau:

1. Pajusite smagumą tvarkantis

Mažes­nis daiktų kiekis namų tvarkymąsi pavers mal­ones­niu užsiėmimu. Sug­aišite mažiau laiko šluosty­dami dulkes nuo daiktų, kurių niekuomet nenau­do­jate, galėsite lengviau ir paprasčiau tvarkyti namus.

2. Dži­augsitės erd­ves­ni­ais namais

Namu­ose, kuri­u­ose mažiau daiktų, yra svar­būs ne daik­tai, o žmonės. Pasak spe­cial­istų, erd­ves­ni­u­ose namu­ose atsikratome klaus­tro­fo­biškumo jausmo, atsir­anda dau­giau erd­vės ir gaivaus oro.

3. Taupysite pinigus

Pirk­dami mažiau ne tik sutaupome dau­giau pinigų, nes perkame retai, bet ir sutaupome pinigų, kurie būtų panau­doti tų daiktų priežiūrai. Besaikis akcijų ir nuo­laidų vaiky­ma­sis iš tiesų yra ne pinigų taupy­mas, o preky­bininkų būdas įsiū­lyti mums nereikalingų daiktų.

4. Patir­site mažiau streso

Turė­dami mažiau darbų ir daiktų sumažin­sime stresą. Sumažės ne tik dulkių kiekis namu­ose, tvarky­mosi laikas, lengviau rasite tai, ko ieškote, bet ir atsiras vid­inė ramybė, kurios taip ieško dauge­lis šiuo­laikinių žmonių.

5. Tap­site produktyvesni

Dau­guma skundži­amės jog turime tiek mažai laiko, tačiau pri­or­ite­tus dėlio­jame taip, lyg laikas būtų begali­nis. Todėl darykime ir pirkime tik tai, kas svarbu, ir dau­giau nieko. Specialistai pabrėžia, kad žmonės, kurie mažiau apsikrauna daik­tais, turi dau­giau laiko įgyvend­inti savo sva­jones.

6. Nau­dosite geres­nės koky­bės daiktus

Sug­e­dus daik­tui kar­tais atrodo, jog paprasčiau yra ne taisyti, o išmesti ir vietoje jo nusipirkti kitą, bet taip tik didėja var­to­ji­mas, o pro­duk­tai darosi vienkar­tiniai. Pirk­dami mažiau turėsite gal­imybę įsigyti aukš­tos koky­bės daik­tus. Koky­biški daik­tai, pvz., patalynė ar rūbai, ne tik atrodo gražiau, bet ir tar­nauja ilgiau.

TAIP PAT SKAITYKITE: Etiketo ekspertas atskleidžia, kokių 12 dalykų nepatariama turėti namuose

Vida Press nuotr.
Vida Press nuotr.

7. Mažiau dirb­site kitiems

Įsigy­dami mažiau daiktų, turėsite mažiau skolų ir paskolų. Paprasči­au­sias būdas mažinti finansinę įtampą – skaiči­uoti išlaidas ir nepirkti mažaverčių daiktų.

8. Neprisir­išite prie praeities

Laiky­dami daik­tus, kurie nėra nau­do­jami, kuri­ame tikrai ne gau­sos jausmą. Perdovanodami nereikalin­gus daik­tus ne tik padėsime žmonėms, kurie šiuo metu tokių daiktų įpirkti negali, suteik­sime daik­tams naują gyven­imą, bet ir pajusime, kiek daug iš tikrųjų turime.

10. Būsite geru pavyzdžiu vaikams

Min­i­mal­is­ti­nis gyven­imo būdas padės ugdyti kri­tiškai mąs­tančią asmenybę, kuri suvokia, kad laimės pojūtis slypi ne įsigy­jamų naujų daiktų kiekyje, o patyrimuose.

11. Lengviau rasite daiktus

Jei kada nors paju­tote, kaip sunku surasti vieną ar kitą daiktą namu­ose, kiek įtam­pos sukuria ir laiko sug­aišina nevi­etoje padėtų daiktų paieška, tikrai pri­tar­site, kad mažes­nis daiktų kiekis padeda daik­tus surasti lengviau. Mažiau daiktų – mažiau netvarkos.

12. Nau­dosite daik­tus, kuri­uos JAU turite

Žinodami daik­tus, kuri­uos jau turite, išvengsite dvigubo pirkimo – kai namuo­se atsir­anda du, tą pačią paskirtį atliekan­tys daiktais.

Dienos iššūkis – peržiūrėkite savo namus ir atsisakykite daiktų, kurių seniai nenau­do­jate (pvz., senas diržas, nenau­do­jama staltiesė). Svarbu atminti, kad pir­ma­sis žings­nis erd­ves­nio gyven­imo link yra ne daiktų išme­ti­mas, o mažes­nis nereikalingų daiktų pirki­mas.

Naujausi straipsniai